Работно време Понеделник до петък
Телефон. +359 878 190 002
Начало contact@petyagorcheva.com

Privacy policy

Общи условия

Платформата www.petyagorcheva.com е собственост на “FUTURE 84” ЕООД ЕИК
205632283, гр. Пловдив 4000, район Западен, ул. „Солунска“ No 41, вх. В, ет. 3, ап.
25, ЕИК 205632283, представлявано от Петя Стоянова Горчева, е партньор в
реализирането на отделни дейности на платформата www.petyagorcheva.com,
включително, но не само, на стопанската дейност.
Настоящите общи условия представляват правно съглашение между Вас, лично, и
“FUTURE 84” ЕООД
Моля, запознайте се с настоящите общи условия, тъй като с достъпа,
разглеждането, регистрацията и използването по какъвто и да е начин на услугите
на уебсайта, Вие потвърждавате, че Сте запознати с настоящите общи условия и
приемате безусловно да Сте обвързани от тях. В случай, че не Сте съгласни с
публикуваните тук общи условия и не желаете да се обвързвате с тях, то следва
да преустановите използването на сайта.
ВАЖНО: Поради цифровото естество на продаваните от нас продукти не
предлагаме връщане или замяна на дигиталните продукти като уебинари, онлайн
курсове, маратони, онлайн консултации и всички останали, добавени в
последствие сходни и аналогични дигитални продукти на сайта.
С приемането на Общите условия и на основание сключения между Доставчика и
Клиента договор, Клиентът се съгласява да бъдат обработвани неговите лични
данни.
С факта на осъществяване на достъп до сайта и използването му Клиентът се
съгласява да спазва настоящите общи условия.
Ползвателят на сайта се съгласява да не възпроизвежда, разпространяа, продава,
препродава или използва за каквато и да е търговска цел съдържанието на сайта.
Доставчикът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за
технически или други пропуски или грешки в уебсайта.
ДЕФИНИЦИИ:
„Ползватели“, „Клиенти“, „Потребители“, „Ползватели-потребители“ и „Получатели
на услугата“ по смисъла на настоящите общи условия, са всички физически и
юридически лица, ползващи уебсайта https:// petyagorcheva.com за закупуване на
стоките/услугите, предлагани на него.
„Доставчик“ по смисъла на настоящите общи условия е FUTURE 84 LTD
„Сайт“ по смисъла на настоящите общи условия е уеб платформата https://
petyagorcheva.com

„Електронен магазин“ по смисъла на настоящите общи условия е софтуер,
достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузър
или мобилно приложение, и чрез който се извършва продажба на стоки/услуги,
посредством сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на
потребителите, като се предоставя възможност за избор от клиента на
стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за
предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода
за плащане.
„Стока“ по смисъла на настоящите общи условия е сяка движима материална
вещ, когато се предлага за продажба, опакована в ограничен обем или в
определено количество с цел прехвърляне на владение на вещта.
„Услуга“ по смисъла на настоящите общи условия е всяка материална или
интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е
за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ
Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия са приети от “FUTURE 84” LTD (наричано по-
долу само “Доставчик”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и
договорите и чл. 298 от Търговския закон и регулират отношенията между
Доставчика и Ползвателите на Сайта (Клиентите, Потребителите, Получателите
на услугата):
(2) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е
задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между
Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка или
предоставянето на поръчаните/заявените стоки/услуги.
(3) Доставчикът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да
извършва доставки на стоки или да предоставя услуги спрямо Ползватели, които
не са приели настоящите Общи условия.
(5) С приемането на общите условия, Ползвателят декларира, че е запознат с
условията на предоставената услуга и ги приема. С приемането на общите
условия, Ползвателят декларира също, че приема на собствена отговорност
възможните резултати от консултация, обучение, курс, семинар и други подобни,
предлагани на Сайта, услуги. Приемането на общите условия създава необорима
презумпция, че Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме
и че приема същите.
(6) Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на
всеки Ползвател.
(7) Публикуването на стоки/услуги на Сайта се счита за публична покана за
отправяне на съответно предложение (оферта) до Доставчика за сключване на
договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА FUTURE 84 LTD
Чл. 2. Информация, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за
защита на потребителите:
2.1. Наименование на Доставчика: FUTURE 84 LTD Седалище и адрес на
управление: България, Област Пловдив, Община Пловдив, район Западен, п.
код 4000, ул. „Солунска“ №41, вх. В, ет. 3, ап. 25.
2.2. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от
потребители: България, Област Пловдив, Община Пловдив-Запад, район
Западен, п. код 4004, ул. „Вечерница“ №1
2.3. Данни за кореспонденция: България, Област Пловдив, Община Пловдив,
район Западен, п. код 4004, ул. „Солунска “ №41, вх. В, ет.3, ап. 25, тел.
0878190002.
2.4. Вписване в публични регистри: ЕИК205632283 (Търговски регистър към
Агенция по вписванията)
2.5. Надзорни органи:
2.5.1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-555
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
1. Комисия за защита на потребителите
2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ №1
ЕИК 000471504
3. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, 4000, пл. „Ст. Стамболов“ №1,
ел.поща: info@plovdiv.bg
интернет страница: www.plovdiv.bg
телефон: 080011232 и +35932656700
2.5.2. Комисия за защита на конкуренцията
България
София 1000, бул. „Витоша“ №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА
Чл. 3. Сайтът има характеристиките на електронен магазин, достъпен в Интернет
на адрес www.petyagorcheva.com, чрез който Ползвателите имат възможност да

сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта
стоки/услуги, включително следното:
3.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на
Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на
информация;
3.2. Да преглеждат стоки/услугите, техните характеристики, цени и
условия за доставка;
3.3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на
стоки/услугите, предлагани от Сайта;
3.4. Да извършват всякакви плащания, във връзка със сключените
договори със Сайта, съгласно поддържаните от Сайта електронни
средства за разплащане.

При заплащане от страна на Клиента на цената на поръчана от онлайн магазина
стока/услуга с един следните способи: • Visa Card • Master Card • Банков превод •
Плащане на каса, валутата на плащанията с банкова карта е български левове
(BGN). Клиентът е длъжен да се запознае и съгласи с Общите условия за
използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата,
които са достъпни на адрес: www.petyagorcheva.com. Приемането на Общите
условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет
страницата от Клиентите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса)
“Запознах се с Политика на поверителност и Общите условия”, с което
Ползвателят декларира, че е запознат с тях и ги приема.
3.5. Да получават информация за нови стоки/услуги, предлагани от Сайта;
3.6. Да извършват електронни изявления, във връзка със сключването
или изпълнението на договори със Сайта чрез интерфейса на
страницата на Сайта, достъпна в Интернет;
3.7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно
чрез интерфейса на страницата на Сайта в Интернет.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоки/услугите и гарантира правата на Ползвателите,
предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката,
потребителското или търговското право критерии и условия.

СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 5. (1) Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя се
счита сключен в момента, в който Доставчикът потвърди чрез електронно
съобщение до Ползвателя поръчката на Ползвателя като посочи в
потвърждението номера на поръчката и номера на товарителницата за изпращане
на съответната стока на посочения от Ползвателя адрес, ако е наличен начин за
доставка. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес,
посочен от Ползвателя при регистрацията му като клиент, респективно – при
подаването на поръчката. Потвърждаването на поръчката чрез посочване на

номера на товарителницата за изпращане на съответната стока има правното
значение на приемане на офертата, отправена от Ползвателя съгласно чл. 290 от
Търговския закон.
(2) Сключените договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на
Доставчика. При поискване от Ползвателя Доставчикът предоставя сключения
договор за покупко-продажба на посочения при регистрацията на Ползвателя
електронен адрес. Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика
поръчка за покупка са достъпни от клиентския акаунт на Ползвателя.
(3) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба
на стоки/услугите, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно
електронно изявление и от един списък със стоки/услуги за покупка.
(4) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните
договори за покупко-продажба стоки/услуги.
(5) Правата на Ползвателите, във връзка с доставените стоки/услуги, се
упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на
права, във връзка с доставена стока, не засяга и няма действие по отношение на
договорите за покупко-продажба на другите стоки/услуги. В случай че Ползвателят
има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите,
упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена
стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки/услуги,
доставени на потребителя.
Чл. 6. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Ползвателят
е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение
на които упражнява правата.
Чл. 7. (1) Според характера на стоката/услугата, предоставена от Доставчика,
Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба
наведнъж, при извършване на поръчката на стоки/услугите (авансово), или при
тяхната доставка.
(2) Авансовото плащане се извършва по банков път, по посочена в
потвърждението на поръчката банкова сметка на Доставчика. Авансовото
плащане може да бъде извършено и чрез банкова карта на Ползвателя.
(3) В случай, че Ползвателят е избрал да заплати стоките/услугите при тяхното
получаване, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма
“Спиди” АД и включва цената на стоката и (доколкото са приложими) и
транспортните разходи, които куриерската фирма начислява според собствена
тарифа, актуална към датата на заявяване на поръчката от Сайта.
(4) Поръчаната стока може да бъде получена само от:
– купувача – съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт
или съответната поръчка за покупка;
– лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;
– лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно
писмено пълномощно;
– лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната
стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача.

Доставчикът по смисъла на настоящите Общи условия не носи отговорност, ако
друго лице, различно от Ползвателя на сайта или упълномощено от него лице,
получи стоката/услугата.
(5) В случай че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал. 4 в
срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за
предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението
си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.
(6) В случай че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и
след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той
поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за
втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата
сума за поръчката и първата доставка.
(7) При приемането на стоката, лицето по ал. 4 подписва документ, удостоверяващ
получаването на доставката.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 8. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения
при сключването на договора срок.
(2) Срокът на доставка на стоката се определя за всяка стока поотделно при
сключване на договора с Ползвателя чрез Сайта.
(3) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на
договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно
от 45 дни.
(4) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с
поръчаните стоки/услуги, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да
възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която
Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(5) В случаите по ал. 4 на този член Доставчикът може да достави на Ползвателя
стоки или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била
изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този
случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в
изпълнението на договора.
(6) Когато при условията на ал. 5 Доставчикът изпълни друго, вместо дължимото и
Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ от сключения договор,
разходите по връщането на стоки/услугите са за сметка на Доставчика, за което
той уведомява Ползвателя-потребител.
Чл. 9. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и
предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията, да уведоми за
това незабавно Доставчика.
(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за
одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
(3) Достъпът до дигитални продукти – уебинари, онлайн курсове, аудио- и
видеозаписи и др. е със срок 3 месеца от датата на сключване на договора и 3
месеца – за маратони освен ако в програмата не е упоменато друго. След този

срок, Доставчикът не носи отговорност и няма задължение да осигурява
достъп до дигиталните продукти.
Чл.10. (1) При Възникване на технически проблем с достъпа до сайта, който е с
продължителност под 24 часа (в работно време), достъпът до заплатените курсове
и абонаменти не се удължава.
(2) Ако отстраняването на проблема отнеме повече от 24 часа, достъпът до
закупените абонаменти се удължава със съответното пропуснато време.
(3) Сайтът дава достъп на потребителя по определен закупен абонамент. В случай
на подмяна на курсоветем се осигурява достъп до самия абонамент, а не до
предишните курсове.
Чл. 11. Доставчикът не поема задължение да осигури сервиз за стоката.
Чл. 12. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската
продажба, определени в Търговския закон.
Чл. 13. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду
им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба,
могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по
смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от
Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на
сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя
при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и
парола за достъп.
ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
Чл. 14 (1) Ползвателят, когато има качеството Потребител по смисъла на § 13. от
Закон за защита на потребителите, не може да се откаже от договора и да
претендира връщане на платената от него сума за дигитални продукти, до които
му е предоставен достъп – уебинари, онлайн курсове, маратони и други
дигитални продукти. Това се налага от дигиталното естество на продаваните на
Сайта услуги, до които на Потребителя е предоставен достъп. С натискане на
бутон „Поръчване“ и кликване на квадратчето “Прочетох и се съгласявам с общите
условия за ползване на сайта правила и условия”, потвърждавате отказа си от
право на връщане на заплатени суми за предоставения достъп до описаните в чл.
14, ал. 1 от настоящия .
(2) Когато Ползвателят на сайта има качеството Потребител по смисъла на § 13.
от Закон за защита на потребителите, последният има право да се откаже от
договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва
причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да
е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП,
в 14-дневен срок, считано от датата на:
1. сключване на договора – при договор за услуги, но не по-късно от 15
/петнадесет/ дневен срок преди датата на извършване на услугата. Ползвателят-
потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на
платената от него цена при положение, че услугата е извършена и му е
предоставена;

2. приемане на стоки от потребителя или от трето лице, различно от
превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:
а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят
отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от
превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части,
считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача
и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;
в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен
период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице,
различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;
Към настоящите Общи условия, като Приложение № 1, са приложени Стандартни
указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП.
(3) Правото на отказ по ал. 2 не се прилага в следните случаи:
• за доставка на стоки/услуги, изработени съобразно изискванията на
Ползвателя-потребител или по негова индивидуална поръчка;
 за доставка на стоки/услуги, които поради своето естество не могат да
бъдат върнати;
 за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани
от потребителя;
 за доставка на дигитални продукти.
(4) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на
информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите,
Ползвателят-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок три
месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по
тази алинея е предоставена на Ползвателя-потребител в рамките на срока за
отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето ѝ.
(5) Когато Ползвателят-потребител иска да се откаже от договора от разстояние,
той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал. 2 на
този член. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да
използва стандартен формуляр за отказ или да заяви недвусмислено писмено по
друг начин решението си да се откаже от договора. Ползвателят-потребител е
упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на
Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по
ал. 2.
(6) В случай, че Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ по ал. 1,
Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми, не по-
късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител
е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При упражнено от
Ползвателя-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните
правила:

1. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за
доставка на стоки/услугите, когато Ползвателят-потребител изрично е
избрал начин на доставяне на стоки/услугите, различен от най-евтиния вид
стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
2. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя-
потребител по настоящата ал. 5, докато не получи стоки/услугите или
докато Ползвателя-потребител не представи доказателство, че е изпратил
стоки/услугите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-
рано.
3. Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоки/услугите
обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано
забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят-
потребител е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от
договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателят-потребител
изпрати или предаде стоки/услугите обратно на Доставчика преди
изтичането на 14-дневния срок.
4. При упражнено право на отказ от договора Ползвателят-потребител
заплаща само преките разходи за връщането на стоки/услугите.
(7) Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика
стоки/услуги, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 6.
(8) При несъответствие на стоката с договора за продажба, Ползвателят-
потребител има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да
приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
Чл. 15. Възстановяването на сума при отказ от договора от Доставчика, съгласно
чл. 14 се осъществява по следния начин:
15.1. 100%  от стойността на продукта се възстановява чрез издаване на код с
валидност от 6 месеца, който може да бъде използван за закупуване на
други продукти от сайта по желание и избор на потребителят, ако отказът е
упражнен 2 седмици преди датата на провеждане на събитието по
надлежния ред, с изкл. на случаите, посочени в чл. 16, ал.2 от Общите
условия
15.2. 50% от стойността на продукта се възстановява по издаване на код с
валидност от 6 месеца, който може да бъде използван за закупуване на
други продукти от сайта по желание и избор на потребителят , ако отказът е
упражнен 1 седмица преди датата на провеждане на събитието по
надлежния ред , с изкл. на случаите, посочени в чл. 16, ал.2 от Общите
условия
15.3. Суми не се възстановяват, ако отказът е упражнен 2 дни преди датата на
консултацията, събитието.
15.4. В останалите случаи се прилагат разпоредбите на чл. 16.
15.5. В случай на отказ от закупен продукт, потребителят има право на
възстановяване на заплатената сума чрез издаване на ваучер съгласно
условията на т.1 и т.2 от чл.16а. В случай, че Ползвателят-

потребител желае възстановяване на сумата по банков път следва да се
свърже с контактния център на сайта.
Чл. 16. (1) Отправената от Доставчика чрез Сайта публична покана, съгласно чл.
290, ал. 1 от ТЗ, е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока,
алтернативно – до запълване на местата за предлаганата услуга.
ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ
КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 17. Правилата на настоящия раздел от тези Общи условия се прилагат
единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване
на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Сайта, може да се
направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на
потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на
потребителя по отношение на договорите от разстояние.
Чл. 18. (1) Основните характеристики на стоки/услугите, предлагани от Доставчика
са определени в профила на всяка стока на Сайта.
(2) Цената на стоки/услугите с включени всички данъци и такси се определя от
Доставчика в профила на всяка стока в Сайта.
(3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоки/услугите,
е такава, каквато куриерската фирма начислява според собствена тарифа,
актуална към датата на заявяване на поръчката от Сайта.
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в
настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя-
потребител посредством Сайта.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите-потребители по този член е
актуална към момента на визуализацията ѝ на Сайта преди сключването на
договора за покупко-продажба.
Чл. 19. (1) Ползвателят-потребител се съгласява, че Доставчикът има право да
приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-
продажба на стоки/услуги и тяхната доставка.
(2) Ползвателят-потребител избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика
цената на стоки/услугите преди или в момента на доставката им.
ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТОКИ, ПРЕДЛАГАНИ В САЙТА
Чл. 20. Всички продавани в електронния магазин стоки са със законова гаранция
за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.
Чл.21. Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:
1. Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията
за употреба.

2. Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.
3. Повърхностни наранявания по време на експлоатация на продукта при
пренасяне, транспорт и съхранение.
4. Повреда, възникнала вследствие на небрежна експлоатация, съхранение в
неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на
продукта.
5. Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни
сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд
предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи
препарати и др. подобни.
6. Продукт, който е ремонтиран в неоторизирани от производителя сервизи
или от други лица (ако е приложимо).
7. Услуга, която не подлежи на гаранционно обслужване (в т.ч., но не
ограничено до уебинари, консултации, онлайн курсове, маратони, онлайн
консултации и всички останали, добавени в последствие сходни и
аналогични дигитални продукти на сайта)
АБОНАМЕНТИ
Чл. 22. (1) Достъп до Съдържанието и функционалностите на
https://petyagorcheva.com можете да получите и при условията на сключено
споразумение за абонамент и заплащане на определеното за абонамента
възнаграждение.
(2) Информация за видовете предлагани абонаменти –  месечни, годишни и ВИП,
тяхната продължителност, размера на възнаграждението и начините на плащане
може да намерите на сайта на Доставчика.
(3) На всяка страница на абонаментите има сектор „Абонаментът включва“, където
може да се видят всички обучения, включени в избрания абонамент.
(4) Достъп до обученията клиентите имат само за заплатения период. За месечния
абонамент имат достъп за месеца до съответните курсове.
Чл. 23. Споразумението за абонамент се смята за сключено от момента, в който
Доставчикът получи плащане на дължимото възнаграждение за вида абонамент.
Чл. 24. След като Доставчикът получи възнаграждението, изпраща на Клиента
имейл с потвърждение с код за активация на абонамента и осигуява достъпа за
съответнитния период.
Чл. 25. Ако Клиентът деактивира профила си преди изтичане на предплатения
период или фактически спре да използва услугата предоставена с абонамента,
Доставчикът задържа заплатеното от него възнаграждение, независимо дали
профилът ще бъде използван активно, или не.
Чл. 26. Доставчикът си запазва право да променя видовете абонаментни планове,
техните срокове и дължими възнаграждения. Промените ще се прилагат занапред
– от началото на следващия предплатен период, започващ след датата на
промяна на дължимото възнаграждение, и няма да засягат настоящия абонамент.
Чл. 27. Клиентите имат право, без да дължат обезщетение или неустойка и без да
посочват причина, да се откажат от сключеното споразумение за абонамент в срок

от 14 дни, считано от сключването му, като изразят желанието си в имейл
до Доставчика.
Чл. 28 Автоматично подновяване:
(1) В случай, че Клиентът е заплатил абонамент чрез кредитна/дебитна карта
или самостоятелно е активирал автоматично подновяване на неговия
абонамент, Доставчикът ще продължи абонамента му автоматично след
изтичане на избрания абонаментен срок, считано от датата на плащането,
като Клиентът се таксува със сумата, дължима за същия период на
избрания от него абонамент. Ако Клиентът не желае Доставчикът да
подновява абонамента му автоматично, трябва да изключи опцията за
автоматично подновяване най-късно в деня преди датата, посочена в
профила, в секция „Абонамент“ като дата, на която ще бъде таксуван
автоматично. “В случай, че клиентът не изключи опцията за автоматично
подновяване и картата му бъде таксувана, суми не се възстановяват и
таксувания абонамент не може да се заменя с други продукти.”
ЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ
Чл. 29. (1) Час за онлайн консултация при Петя Горчева се запазва след
предварително заплатена сума.
(2) След заплащане на определената сума се определя ден и час за извършване
на лична консултация
(3) При неявяване  в уговорения ден и час или отмяна на  часа в същия ден,
закупената консултация се счита за изпълнена. Продължителност на
консултацията 55 мин.
(4) Пакет 3 консултации е със срок на валидност един месец от провеждане на
първата консултация. В случай на обективна невъзможност или при постигане на
поставените цели в срок до 1 седмица преди следващата насрочена консултация,
потребителят има право да получи код с валидност от 3 месеца за заплатената
сума или да прехвърли своят час на друг потребител.
(5) Заплатените суми за лична консултация не се възстановяват по банков път.
(6) Личните консултации се считат за индивидуална поръчка съгласно чл.57 ал. 3
от Закона за защита на потребителите
РЕТРИЙТИ – СЪЩНОСТ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА РЕТРИЙТ
Чл. 30. (1) Ретрийти, семинари и други са всички събития, които включват в
цената си настаняване, изхранване и/или транспорт (самолетен билет или др).
(2) Възстановяването на сума при отказ от договора за ретрийт, се осъществява по
следния начин:
– 100%  от стойността на продукта се възстановява, ако отказът е упражнен 2
седмици преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред и след след
удържане на неустойка в размер на 10% от заплатената сума, както и
направени разходи за семинара ( резервации, настаняване, капаро към хотел и
др).

– 50% от стойността на продукта се възстановява, ако отказът е упражнен 1
седмица преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред и след
удържане на неустойка в размер на 20% от заплатената сума, както и
направени разходи за семинара ( резервации, настаняване, капаро към хотел и
др).
– Суми не се възстановяват, ако отказът е упражнен в по-кратък срок от 7
дни преди датата на събитието.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 31. (1) Доставчикът защитава личните данни на Ползвателите, станали
известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за
покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите
Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателите
единствено и само за целите, предвидени в договора – приемане и изпълнение на
поръчки и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с
поръчката. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат
предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни
от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на
Ползвателя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в
рамките на правомощията му по закон.
(2) Потребителският акаунт на конкретен Ползвател може да бъде изтрит от
базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при
желание от страна на Ползвателя.
(3) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя,
съгласно Закона за защита на личните данни.
(4) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът
ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в
момента на регистрацията.
(5) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително
устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си
за това. Несъгласието на Ползвателя може да бъде изразено по всяко време.
(6) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да
изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, включително и
бюлетин или предложения за покупка на стоки/услуги, докато е налице
регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика.
(7) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изразява изрично
съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да
получава търговски съобщения по ал. 6 на този член.
(8) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и
обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния
магазин на Доставчика.
Чл. 32. (1) Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да
се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по
време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята
парола за достъп, Сайтът предоставя възможност за генериране на нова парола и
за промяна на забравената парола на адрес: www.petyagorcheva.com.
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 33. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за
което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Сайта.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на
тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след публикуването им
на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от
публикуването им, че ги отхвърля. Приема се, че Ползвателят е запознат с
измененията в общите условия и ги приема в случай, че използва сайта. В случай,
че Ползвателят не е съгласен с публикуваните тук общи условия и не желае да се
обвързва с тях, то следва да преустанови използването на сайта.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с
изменението на тези общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на
електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се
съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е
необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо
него.
Чл. 34. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес: petyagorcheva.com
заедно с всички допълнения и изменения в тях.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 35. Настоящите общи условия и договора между Ползвателя и Доставчика се
прекратяват в следните случаи:
– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност
на една от страните по договора;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява
задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
– в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в Сайта. В този случай
сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и
подлежат на изпълнение.
Чл. 36. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и
без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че
установи, че Ползвателят използва Сайта в нарушение на настоящите общи
условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени
норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.
ОТГОВОРНОСТ
Чл. 37. (1) Клиент, закупил участие в уебинар, онлайн курс и/или маратон (през
различна платформа), няма право да споделя по какъвто и да е начин

предоставените му от организатора линкове, във връзка със закупените от него
дигитални продукти (уебинари, онлайн курсове, маратони) на трети лица, в
противен случай дължи заплащането на десеткратния размер на таксата за
участие.
(2) Организаторът има право да отстранява от участие в уебинар, онлайн курс
и/или маратон (през различна платформа),  всеки клиент закупил дигитални
продукти (уебинари, онлайн курсове, маратони) , който нарушава забраната за
споделяне на линковете с трети лица, като в този случай, заплатената от клиента
такса не се възстановява, а организаторът има право освен на десеткратния
размер на таксата за участие, да търси и  обезщетение за претърпените от него
вреди и пропуснати ползи.
(3) Клиентът декларира, че е запознат с ограничението за неразпространение на
предоставените му от организатора линкове и се задължава да го спазва, както и
че, съдържанието в тях е обект на авторско право и подлежи на защита по силата
на Закона за авторското право и сродните му права.
(4) Клиентът е запознат, че за деклариране на неверни данни носи наказателна
отговорност по НК.
Чл. 38. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила,
случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини,
включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 39. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на
трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен
поради непреодолима сила.
(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации
под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на
здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари,
мнения или публикации.
Чл. 40. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките
за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на
информация, разпространение на информация, достъп до информация,
ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-
продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни,
настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се
представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е
Ползвателят.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 41. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно
своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали
тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на
периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна
кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята

публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет
форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 42. За нуждите на настоящите Общи условия, предоставените от Доставчика
услуги са семинари, онлайн курсове, обучения, консултации, маратони, уебинари,
организиране на събития.
Чл. 43. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в
специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат
клаузите на специалния договор.
Чл. 44. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи
условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 45. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и
тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 46. Настоящите общи условия са последно изменени на ……..02.2024 г.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ
РАЗПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА
WWW.PETYAGORCHEVA.COM
Чл. 47. (1) Настоящите Общи условия на www.petyagorcheva.com  регламентират
условията за предоставяне на услугата Директно плащане през Интернет
страницата на „www.petyagorcheva.com“.
(2) Услугата е достъпна за всички Потребители, като им дава възможност за
извършване на онлайн плащания на следните услуги: Онлайн курсове и обучения
Чрез услугата Директно плащане на Интернет страницата,
www.petyagorcheva.com “ предоставя на своите Потребители възможност за
извършване на онлайн плащания на дължими суми и такси, посредством банкови
карти с логото на VISA INTERNATIONAL, MasterCard INTERNATIONAL, Maestro.
(3) Директните плащания с карти се извършват през системата на Stripe.
В случай, че Потребителят е регистриран от банката – издател на картата като
картодържател в схемите за автентикация на международните картови
организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode. Потребителят следва да
въведе допълнителна парола за автентикация. Потребителят предоставя картови
данни и данни за автентикация единствено на страницата за онлайн картови
разплащания на страницата на системата Stripe и „www.petyagorcheva.com “ няма
достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между
картодържателя, Stripe и банката. Валутата на плащанията с банкова карта е
български левове (BGN). Ако валутата на картодържателя се различава от
валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния
за деня валутен курс на банката, издала картата. Всички картодържатели на
банкови карти, извършващи Директно плащане през Интернет страницата на
„www.petyagorcheva.com“, са обект на проверка и оторизиране от банката –
издател на картата. Ако банката – издател на картата откаже плащане или по
някаква причина не разреши плащане, картодържателят бива уведомен за това
незабавно.
(4) „www.petyagorcheva.com “ не носи отговорност за грешки при Директно
плащане поради некоректно попълнени от Потребителя данни. Банката – издател

на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна
информация може да се получи от банката – издател на картата. За всяко успешно
приключено Директно плащане Потребителят получава съобщение с детайли за
плащането на е-майл адреса, записан в профила на Потребителя в системата на
„www.petyagorcheva.com “. Детайли за всички извършени Директни плащания се
запазват в системата на Оператора и могат да бъдат предоставени на
Потребителя или трети лица при поискване.
(5) В случай на оспорване на Директно плащане потребителят – картодържател
следва да се обърне към банката – издател на банковата карта, като
„www.petyagorcheva.com “ се ангажира да съдейства за разрешаване на случая на
оспорено плащане. При установяване, че оспорването е основателно, сумата на
основателно оспореното плащане се възстановява от банката, обслужваща
извършването на онлайн плащания в Интернет, по картовата сметка на
Потребителя или при възможност, се отменя извършеното плащане.
„www.petyagorcheva.com “ си запазва правото да допълва или променя
настоящите Общи условия, като промените влизат в сила само след
предварителното им оповестяване на Интернет страницата
www.petyagorcheva.com  Потребителят може да заплати цената на поръчана от
онлайн магазина стока, като използва по свой избор един следните способи:
 Visa Card
 Master Card
 Банков превод
 Плащане на каса. Валутата на плащанията с банкова карта е български
левове (BGN).
 Плащане на място в офис
С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава своето изрично и
безусловно съгласие да заплаща на „www.petyagorcheva.com “ цялата дължима
такса за съответната услуга чрез сайта. „www.petyagorcheva.com “се ангажира да
предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са
представени. Цялата информация представена на сайта включително, цени на
услугите е валидна единствено и само към момента на представянето и, като
„www.petyagorcheva.com “ си запазва правото по – всяко време да я променя без
предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията
за ползване на сайта, както и представената информация за цени, такси, срокове
и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили
някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не
засяга потвърдени от страна на „www.petyagorcheva.com “преди извършването
услуги. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от страна на
„www.petyagorcheva.com “, то следва да бъде дадено, в противен случай
независимо от потвърждаване на услугата същата ще бъде считана за невалидна.
„www.petyagorcheva.com “ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в
случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични
данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен емейл

адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на
предоставените му от „www.petyagorcheva.com “ временни или входящи кодове.

Приложение № 1 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
До ………………………
/името на търговеца/
……………………………………………………………………..
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка
на следните стоки/услуги:
…………………………………………………. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от
потребителя/
………………………………………………………………………../Име на потребителя/
Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/
……………….                                                                             …………………………….
/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор
от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща
каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал
различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на
поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.
14-дневният срок започва да тече от датата на:
 сключване на договора – при договор за услуги;
 приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от
превозвача
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора
потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни,
считано от датата, на която е бил уведомен за решението на
потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява
всички суми, получени от потребителя, включително разходите за
доставка.